بزرگنمای تصوير
طبقه بندی دارويی: آنتی بيوتيک
نام ژنريک: تتراسايکلين
نام تجاری: -
شکل دارويی:
نوع بسته بندی: جعبه صدتايی
توضيحات: شکل دارويی : کپسول 250 ميلی گرمی ، %
موارد مصرف :
1- درمان آکنه و لگاريس : اگر چه تمام تتراسايکلين ها ممکن است به عنوان درمان کمکی در آکنه و لگاريس مصرف شوند ولی هيچ کدام موثرتروارزانتر از تتراسايکلين نيستند .
2- درمان اکتينومايکوزيس ( ناشی از اکتينومايسس اسرائيلی )
3- درمان سيه زخم( ناشی از باسيلوس آنتراسيس )
4- درمان برونشيت
5- درمان تب مالت
6- درمان ورم ملتحمه
7- درمان عفونت مجاری ادرای – تناسلی ، شامل التهاب اپيديديم بيضه ( ناشی از نيسرياگوره آ)
8- درما ن التهاب لثه و مخاط دهان همراه با زخم نکروزه ( عفونت و نسان ناشی از فوزوباکتريوم فوزی فرميسانس )
9- درمان گرانولوم کشاله ران ( ناشی از کاليماتوباکتريوم گرانولوماتيس )
10- درمان گرانولوم و نروم ( ناشی از گونه های کلاميديا )
11- درمان – سينوزيت ، عفونت حاد گوش ميانی ، فارنژيت و پنومونی ( ناشی از همونيلوس آنفلوانزا و گونه های مختلف کلبسيلا )
12- درمان پسيتاکوز( ناشی از کلاميدياپسيکاسی )
13- رمان تب کيو ، آبله دريکترزيايی ، تب کوههای راکی ( تب کنه ای ) عفونت های تيفوسی ناشی از ريکتزيا
14- درمان تب راجعه ( ناشی از بورليا ريکارنستيس )
15- درمان عفونتهای پوست و بافت سرم ناشی از استافيلوکوکوس اورئوس البته بعضی پزشکان مصرف اين دارو را برای درمان عفونتهای ناشی از استافيلوکوکوس اورئوس توصيه نمی کنند .
16- درمان سيفيليس ( ناشی از ترپونماپاليدوم )
17- درمان تراخم
18- درمان عفونت مجاری ادراری ناشی از ( ارگانيسم های حساس ، از جمله اشريشياکلی ) و گونه های کلبيسلا
19- درمان پيان ( ناشی از ترپونماپرتنو )
20- درمان عفونتهای ساده مقعد ( ناشی از کلاميدياتراکومايتس )
21- درمان آميبياز خارج روده ای ( ناشی از آنتاموباهيستوليتکا) به همراه مترونيدازول
22- درمان التهاب و عفونت مفاصل گنوکوکی
23- درمان بجل ( Bejel ) بيماری غير آميزشی شبيه بيماری پيان
24- درمان عفونت مجذای صفراوی
25- درمان عفونت در زخمهای ناشی از سوختگی
26- درمان انتروکوليت ( ناشی از گونه هايی از شيگلا )
27- درمان عفونتهای داخل شکمی
28- درمان پينتا
29- درمان طاعون
30- درمان پنومونی کينوپلاسمايی
31- درمانسپتی سمی باکتريايی
32- درمان تولارمی
33- درمان عفونت گنوکوکی
34- درمان عفونتهای کلاميديايی
35- درمان سوزاک و مالاريا

تتراسايکلين ها همچنين در درمان عفونتهای ناشی از ميکوپلاسما پنومونيه ، يرسينياپستيس ، فرانسيسلاتولارنسيس، بارتونلاباسيلفورميس
گونه های باکتروئيد ، ويبريوکلرا، کامپيلوباکترفتوس ، گونه های بروسلا ( همراه با استرپتومايسين )،اشريشياکلی، آنتروباکترآئرونژن ، گونه های شيگلا ،گونه های آسينتوباکتر،استرپتوکوکوس،پنومونيه،نيسرياگونورآ،نيسريامننژيتيديس (تتراسايکلين تزريقی)، ليستريامونوسيتوژرنر
گونه های کلستريديوم و گونه های آکتينوميسس نيز مصرف می شود .
بسته بندی : دربسته های 100 تايی ، 10 بليستر هر يک حاوی 10 ( کپسول )
شرايط نگهداری :
کپسول :
دردمای زير 40 درجه سانتيگراد و ترجيحاً دمای اتاق (30-15) درجه سانتيگراد در طروف در بسته و مقاوم به نور نگهداری شود و از انجماد نيز محافظت گردد