بزرگنمای تصوير
طبقه بندی دارويی:
نام ژنريک: استازولاميد
نام تجاری: -
شکل دارويی: قرص
نوع بسته بندی: جعبه صد تايی
توضيحات: نام دارو : استازولاميد
شکل دارويی : Tab 250 mg
بسته بندی:
بسته های 100 تايی، حاوی 10 بليستر، هر بليستر محتوی 10 قرص
شرکت پخش : البرز،قاسم،رازی،فردوس،مکتاف
اطلاعات دارويی :
1- دسته دارويی : مهار کننده آنزيم کربنيک انهيدراز ( سيستميک )
2- موارد مصرف :
2-1- اين دارو به عنوان درمان کمکی گلوکوم با زاويه باز (مزمن ساده)، گلوکوم ثانويه و برای کاهش فشار داخل چشم قبل از جراحی بعضی از انواع گلوکوم به کار می رود. از اين دارو نبايد در درمان طولانی مدت گلوکوم غير احتقانی با زاويه بسته استفاده کرد، چرا که مصرف آن ممکن است منجر به بسته شدن عضوی شود در حاليکه با کاهش فشار داخلی چشم، وخيم تر شدن وضعيت بيماری پوشانده می شود.
2-2- استازولاميد به عنوان داروی کمکی در درمان حمله غياب (پتی مال)،حملات تونيک، کلونيک (گراندمال)، حملات صرعی مخلوط و اشکال ميوکلونيک به همراه سايرداروهای ضد تشنج به کار ميرود. اين دارو به خصوص در درمان متناوب صرع در زنانی که هنگام قاعدگی حملات آنها شروع می شود، موثر است.
2-3- اين دارو برای کاهش احتمال بروز و شدت علائم ناشی از بيماری حاد ارتفاع (مانند سردرد، تهوع، تنگی نفس، سرگيجه، خواب آلودگی و خستگی) در کوهنوردان طی صعود سريع يا حتی آهسته (در افراد مستعد به اين بيماری) به کارميرود، ولی حتی در صورت صعود آهسته نيز مصرف استازولاميد به جلو گيری از بيماری حاد ارتفاع کمک می کند.به هر حال در صورت بروز علائم شديد اين بيماری مانند خيز ريوی و مغزی بايد به سرعت بيمار را از ارتفاع پايين آورد.
2-4- استازولاميد در درمان اشکالی از فلج روده ای خانوادگی که با کاستی يا فزونی پتاسيم خون همراه بوده اند، به کار رفته است و متقابلاً ممکن است بدليل شيفت داخل سلولی پتاسيم ايجاد اسيدوز کند.
2-5- شکل خوراکی اين دارو برای قليايی کردن ادرار به منظور پيشگيری از تشکيل يا عود سنگهای کليوی اسيد اوريکی، بخصوص در بيماران تحت درمان با داروهای ضد نقرس دفع کننده اسيد اوريک و يا سنگهای حاوی سيستئين به کار رفته است.
2-6- اين دارو به عنوان مدر در درمان خيز ناشی از نارسايی احتقانی قلب يا ناشی از مصرف داروها نيز به کار رفته است، هر چند که برای اين منظور داروهای مدر جديدتری جانشين شده است.

3- شرايط نگهداری :
در دمای بين 15 و 30 درجه سانتيگراد در ظروف در بسته محافظت شود.