بزرگنمای تصوير
طبقه بندی دارويی: مولتی ويتامين
نام ژنريک: مولتی ويتامين تراپوتيک
نام تجاری: -
شکل دارويی:
نوع بسته بندی: جعبه صد تايی
توضيحات: